Audyt wewnętrzny i Duediligence

DORADZTWO FINANSOWE
 • przygotowywanie raportów i analiz dla kadry menadżerskiej,
 • budżetowanie - wdrożenie technik ułatwiających tworzenie budżetu; asysta w trakcie prac nad przygotowaniem budżetu (przygotowanie metodologii tworzenia i kontroli budżetu),
 • raportowanie - przygotowanie systemu raportów okresowych spełniających oczekiwania informacyjne różnych odbiorców, w szczególności: akcjonariuszy, menadżerów, instytucji finansowych itp.,
 • analizy sprawozdań finansowych - usługi związane z szeroko pojętą analizą wyników przedsiębiorstwa, wykonania aktualnych rezultatów, porównania ich do budżetu i rezultatów lat ubiegłych (analizy wskaźnikowe, analizy wykonania i odchyleń budżetu),
 • usprawnienia funkcji zarządzania płynnością finansową Klienta - pomoc w tworzeniu systemu raportowania ułatwiającego bieżące monitorowanie sytuacji płatniczej, pomoc w monitorowaniu i windykacji należności,
 • relacje z instytucjami finansowymi - asysta w kontaktach z przedstawicielami banków, firm leasingowych i innych instytucji finansowych; przygotowanie dokumentacji niezbędnej do pozyskania finansowania zewnętrznego (wnioski kredytowe), projekcje finansowe, biznesplany).
DORADZTWO KSIĘGOWE

Po podjęciu przez Klienta decyzji o utworzeniu własnego działu księgowego kontynuujemy świadczenie usług. W szczególności mogą one dotyczyć:

 • usługa polegająca na pełnieniu funkcji głównego księgowego,
 • pomocy dla pracowników działu księgowego i działu finansowego,
 • usług związanych z przeglądem dokumentacji księgowej,
 • usług dotyczących przeglądów procedur księgowych,
 • przeprowadzania audytu wewnętrznego,
 • wsparcia we wdrożeniu ewidencji środków trwałych dla celów sprawozdawczości według ustawy o rachunkowości, według MSR (IAS) oraz rachunkowości grupowej,
 • pomoc we wdrożeniu Zakładowego Planu Kont i zasad wyceny bilansowej w grupie, gdy ewidencja musi być prowadzona jednocześnie dla celów sprawozdawczości według ustawy o rachunkowości, MSR (IAS) oraz rachunkowości grupowej,
 • szkolenia dla pracowników działów księgowego i finansowego.
ORGANIZACYJNE WSPOMAGANIE KLIENTA

Wraz z rozwojem spółki zmieniają się jej potrzeby i oczekiwania. Nasza firma pomaga w identyfikacji tych potrzeb i ich realizacji. Świadczymy szeroki zakres usług związanych z funkcjonowaniem działów księgowych i finansowych. Do usług tych należą:

 • pomoc w rozpoczęciu działalności (zakładanie, rejestracja) spółek,
 • pomoc w założeniu i późniejszym funkcjonowaniu działu księgowości,
 • przygotowanie procedur zapewniających poprawny przepływ dokumentów i informacji,
 • analiza potrzeb Klienta pod kątem wyboru oprogramowania księgowo-finansowego i pomoc w trakcie jego wdrożenia,
 • pomoc we wdrożeniu księgowości zarządczej,
 • pomoc we wdrożeniu kontroli finansowej,
 • asysta księgowa w trakcie transakcji związanych z przeprowadzaniem fuzji i połączeń.
Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej!